•  پارس هخامنش
  •  پارس هخامنش

وب سایت شرکت پارس هخامنش

شرکت پارس هخامنش پیشرو در زمینه واردات و توزیع سموم کشاورزی تحت نظارت سازمان های جهانی حفاظت از محیط زیست و بر اساس آخرین استاندارد های جهانی و تعهد به کشاورزی پایدار اقدام به تهیه وتوزیع طیف وسیعی از آفتکش ها، سم و کود جهت دفع هرچه بهتر آفات نموده است.